Artikel 1. Algemene voorwaarden

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tot het verlenen van dienstverlening aan natuurlijke personen bij de bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures tegen de WOZ-beschikking van de gemeente.
 2. WOZOmbudsman richt zich uitsluitend op het behartigen van belangen van natuurlijke personen. Derhalve neemt WOZOmbudsman geen bedrijfsmatige zaken in behandeling zoals bepaling van de WOZ-waarde van industriële en agrarische objecten, winkels, kantoren, etc.
 3. WOZOmbudsman richt zich uitsluitend op het behartigen van belangen van natuurlijke personen. Derhalve neemt WOZOmbudsman geen bedrijfsmatige zaken in behandeling zoals bepaling van de WOZ-waarde van industriële objecten, winkels, bedrijfspanden etc.
 4. Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor WOZOmbudsman slechts bindend, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd

 Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

 1. Gelet op het Besluit proceskostenvergoeding bestuursrecht zal opdrachtgever uitsluitend medewerkers danwel vertegenwoordigers van WOZOmbudsman machtigen voor hem op te treden als exclusief gemachtigde(n) in de bezwaar- en (hoger) beroepsprocedure inzake de WOZ-beschikking.
 2. Opdrachtgever wordt geacht haar opdracht uitsluitend te verstrekken aan WOZOmbudsman. Dit omdat de gemeente of rechtbank maar aan één partij een proceskostenvergoeding zal toekennen.
 3. Na ontvangst van de aanmelding en de machtiging zal WOZOmbudsman binnen de bezwaartermijn de opdracht beoordelen op haalbaarheid. Indien de opdracht wordt afgewezen dan zal WOZOmbudsman de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk per email informeren.
 4. De aanmelding en machtiging dienen tenminste 3 dagen voor het verlopen van de wettelijke bezwaartermijn van 6 weken na dagtekening door WOZOmbudsman te zijn ontvangen. Mocht WOZOmbudsman uw opdracht afwijzen, dan bent u nog steeds gebonden aan de wettelijke bezwaartermijn van 6 weken na dagtekening en dient u zelf tijdig bezwaar in te dienen.
 5. Na acceptatie van de opdracht door WOZOmbudsman is er sprake van een overeenkomst onder voorwaarden weergegeven in de machtiging en de algemene voorwaarden.
 6. De overeenkomst tussen WOZOmbudsman en opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur van de opdracht. De uitvoeringstermijn van de opdracht wordt beïnvloed door diverse factoren buiten de invloedsfeer van WOZOmbudsman. De machtiging is slechts een eenmalige machtiging en beperkt zich tot de afhandeling van de WOZ-beschikking waarvoor deze is afgegeven.

Artikel 3 Uitvoering van de opdracht en proceskostenvergoeding

 1. Opdrachtgever en WOZOmbudsman komen overeen dat de opdracht wordt uitgevoerd op basis van “no-cure-no-pay” tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Voor de opdrachtgever is de opdracht derhalve kostenneutraal en hoeft zelf niets te betalen.
 2. Daar WOZOmbudsman de opdracht uitvoert op basis van “no-cure-no-pay”, wordt door Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van WOZOmbudsman geen beslissingen genomen dan wel mededelingen gedaan betreffende ingestelde bezwaar- en/of beroepsprocedures, welke van invloed kunnen zijn op de uitkomst van de ingestelde procedures met betrekking tot de WOZ-beschikking(en).
 3. Bij gegrondverklaring is de gemeente wettelijk verplicht, op basis van artikel 7:15 en 8:75 Algemene wet Bestuursrecht, de proceskostenvergoeding voor rechtsbijstand en griffierechten te betalen. De hoogte van de vergoeding is vastgelegd in het Besluit proceskosten bestuursrecht van de overheid. De proceskostenvergoeding komt volledig toe aan WOZOmbudsman. Dit geldt ook voor eventuele dwangsommen in geval van niet tijdig beslissen door de gemeente.
 4. Indien het bezwaar of (hoger)beroep gegrond is, draagt opdrachtgever alle vorderingen uit hoofde van proceskostenvergoedingen als bedoeld in artikel 7:15 en 8:75 Awb, waarbij WOZOmbudsman heeft opgetreden als gevolmachtigde, over aan WOZOmbudsman. Opdrachtgever gelast middels het ondertekenen van de machtiging haar/zijn gemeente om de proceskostenvergoeding rechtstreeks op het bankrekeningnummer van WOZOmbudsman over te maken.
 5. Indien het bezwaar of beroep ongegrond is neemt WOZOmbudsman alle kosten voor eigen rekening.

 Artikel 4 Betalingsvoorwaarden en reclame

 1. Indien de gemeente de proceskostenvergoeding, griffierechten en/of dwangsommen aan Opdrachtgever betaalt, dient Opdrachtgever na ontvangst van het bedrag deze in volle omvang betaalbaar te stellen aan WOZOmbudsman op rekening NL02 INGB 0007 6017 77.
 2. Indien Opdrachtgever, ondanks éénmalige sommatie om binnen een redelijke termijn te betalen, niet betaald is zij zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Alle kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen ten laste van de Opdrachtgever.
 3. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na de eerste mogelijkheid tot kennisneming van het gebrek schriftelijk bij aangetekende brief aan WOZOmbudsman te worden meegedeeld. Reclames schorten niet de betalingsverplichting van opdrachtgever jegens WOZOmbudsman op.

Artikel 5 Opzegging

 1. WOZOmbudsman is te allen tijde bevoegd een opdracht te weigeren of tussentijds terug te geven aan haar Opdrachtgever, zonder opgave van redenen. WOZOmbudsman accepteert geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de te lijden of geleden schade tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.
 2. De Opdrachtgever kan de opdracht tussentijds opzeggen. In de situatie dat Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van WOZOmbudsman haar opdracht opzegt is Opdrachtgever een vergoeding van het honorarium van € 125 incl. 21% BTW voor reeds verrichtte werkzaamheden verschuldigd.

 Artikel 6 Aansprakelijkheid

 1. WOZOmbudsman levert uitdrukkelijk een inspanningsverplichting en kan dus nimmer worden gehouden aan en aansprakelijk te zijn voor een bepaald bemiddelingsresultaat.
 2. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dient, op straffe van verval van alle aanspraken, binnen 30 dagen na de eerste mogelijkheid tot kennisneming van het gebrek schriftelijk aan WOZOmbudsman te worden meegedeeld.
 3. Iedere aansprakelijkheid verband houdende met de uitvoering van een opdracht van opdrachtgever aan WOZOmbudsman voor schade veroorzaakt door daden of nalatigheid van haar eigenaren, werknemers of van derden die in haar opdracht werkzaamheden verrichten is beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan het in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte honorarium. De beperking geldt niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van WOZOmbudsman.
 4. De opdrachtgever vrijwaart WOZOmbudsman tegen alle aanspraken van derden op vergoeding van schade als bedoel in het voorgaande lid.
 5. Iedere aansprakelijkheid van WOZOmbudsman voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade wegens gemiste besparingen op belastingen, erfbelasting, consequenties hypotheekverstrekking etc.

 Artikel 7 Geheimhouding

 1. WOZOmbudsman is verplicht de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.

 Artikel 8 Bewaarplicht

 1. WOZOmbudsman is niet verplicht alle in het kader van een opdracht ter beschikking gestelde stukken aan Opdrachtgever te retourneren.
 2. Stukken zullen door WOZOmbudsman uiterlijk drie maanden na afsluiting van de opdracht worden vernietigd tenzij een wettelijke bewaarplicht van toepassing is.

 Artikel 9 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij WOZOmbudsman partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 Artikel 10 Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn standaard opgenomen op de website www.wozombudsman.nl en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van totstandkoming van de rechtsbetrekking met Opdrachtgever.

 

 WOZOmbudsman

Noorderweg 2
1221 AA Hilversum
KvK 56051093

Hilversum, 10 februari 2021